کتابخانه

پرتره از ساکنان بومی دهستان ابتر

سرشناسه:
گروسی، عباس
محل تصویر:
بافت روستایی، دهستان ابتر، ایرانشهر
تاریخ تصویر:
۱۳۶۴
ابعاد اصلی:
فیلم ۳۵ میلیمتری
محل نگهداری:
آرشیو عباس گروسی