کتابخانه

پرتره از ساکنان بومی منطقه پایاب الند و زاب سردشت

سرشناسه:
گروسی، عباس
محل تصویر:
فضاهای حوزه پایاب الند و زاب سردشت
تاریخ تصویر:
۲۰ تا ۲۵ مرداد ۱۳۷۱
ابعاد اصلی:
فیلم ۳۵ میلیمتری
محل نگهداری:
آرشیو عباس گروسی