کتابخانه

[object Object]

عکس‌های عباس گروسی

عباس عبدالله گروسی (۱۳۱۸ – ۱۳۹۳) نویسنده، پژوهشگر، ایران‌شناس، مردم‌شناس و قوم‌شناس ایرانی بود. این مجموعه حاصل مشاهدات دقیق او از ایران بین سال‌های ۱۳۴۰ تا ۱۳۹۲ است.  
طبیعت حوزه پایاب الند و زاب سردشت

طبیعت حوزه پایاب الند و زاب سردشت

سرشناسه:
گروسی، عباس
محل تصویر:
فضاهای حوزه پایاب الند و زاب سردشت
تاریخ عکس:
۲۰ تا ۲۵ مرداد ۱۳۷۱
ابعاد:
فیلم ۳۵ میلیمتری
محل نگهداری
آرشیو عباس گروسی
طبیعت حوزه پایاب الند و زاب سردشت

طبیعت حوزه پایاب الند و زاب سردشت

سرشناسه:
گروسی، عباس
محل تصویر:
فضاهای حوزه پایاب الند و زاب سردشت
تاریخ عکس:
۲۰ تا ۲۵ مرداد ۱۳۷۱
ابعاد:
فیلم ۳۵ میلیمتری
محل نگهداری
آرشیو عباس گروسی
بافت روستایی در حوزه پایاب الند و زاب سردشت

بافت روستایی در حوزه پایاب الند و زاب سردشت

سرشناسه:
گروسی، عباس
محل تصویر:
فضاهای حوزه پایاب الند و زاب سردشت
تاریخ عکس:
۲۰ تا ۲۵ مرداد ۱۳۷۱
ابعاد:
فیلم ۳۵ میلیمتری
محل نگهداری
آرشیو عباس گروسی
طبیعت حوزه پایاب الند و زاب سردشت

طبیعت حوزه پایاب الند و زاب سردشت

سرشناسه:
گروسی، عباس
محل تصویر:
فضاهای حوزه پایاب الند و زاب سردشت
تاریخ عکس:
۲۰ تا ۲۵ مرداد ۱۳۷۱
ابعاد:
فیلم ۳۵ میلیمتری
محل نگهداری
آرشیو عباس گروسی
پرتره از ساکنان بومی منطقه پایاب الند و زاب سردشت

پرتره از ساکنان بومی منطقه پایاب الند و زاب سردشت

سرشناسه:
گروسی، عباس
محل تصویر:
فضاهای حوزه پایاب الند و زاب سردشت
تاریخ عکس:
۲۰ تا ۲۵ مرداد ۱۳۷۱
ابعاد:
فیلم ۳۵ میلیمتری
محل نگهداری
آرشیو عباس گروسی
کشاورزان منطقه پایاب الند و زاب سردشت

کشاورزان منطقه پایاب الند و زاب سردشت

سرشناسه:
گروسی، عباس
محل تصویر:
فضاهای حوزه پایاب الند و زاب سردشت
تاریخ عکس:
۲۰ تا ۲۵ مرداد ۱۳۷۱
ابعاد:
فیلم ۳۵ میلیمتری
محل نگهداری
آرشیو عباس گروسی
بافت روستایی در حوزه پایاب الند و زاب سردشت

بافت روستایی در حوزه پایاب الند و زاب سردشت

سرشناسه:
گروسی، عباس
محل تصویر:
فضاهای حوزه پایاب الند و زاب سردشت
تاریخ عکس:
۲۰ تا ۲۵ مرداد ۱۳۷۱
ابعاد:
فیلم ۳۵ میلیمتری
محل نگهداری
آرشیو عباس گروسی
بافت روستایی در حوزه پایاب الند و زاب سردشت

بافت روستایی در حوزه پایاب الند و زاب سردشت

سرشناسه:
گروسی، عباس
محل تصویر:
فضاهای حوزه پایاب الند و زاب سردشت
تاریخ عکس:
۲۰ تا ۲۵ مرداد ۱۳۷۱
ابعاد:
فیلم ۳۵ میلیمتری
محل نگهداری
آرشیو عباس گروسی
بافت روستایی در حوزه پایاب الند و زاب سردشت

بافت روستایی در حوزه پایاب الند و زاب سردشت

سرشناسه:
گروسی، عباس
محل تصویر:
فضاهای حوزه پایاب الند و زاب سردشت
تاریخ عکس:
۲۰ تا ۲۵ مرداد ۱۳۷۱
ابعاد:
فیلم ۳۵ میلیمتری
محل نگهداری
آرشیو عباس گروسی
بافت روستایی در حوزه پایاب الند و زاب سردشت

بافت روستایی در حوزه پایاب الند و زاب سردشت

سرشناسه:
گروسی، عباس
محل تصویر:
فضاهای حوزه پایاب الند و زاب سردشت
تاریخ عکس:
۲۰ تا ۲۵ مرداد ۱۳۷۱
ابعاد:
فیلم ۳۵ میلیمتری
محل نگهداری
آرشیو عباس گروسی
دهستان ابتر

دهستان ابتر

سرشناسه:
گروسی، عباس
محل تصویر:
بافت روستایی، دهستان ابتر، ایرانشهر
تاریخ عکس:
۱۳۶۴
ابعاد:
فیلم ۳۵ میلیمتری
محل نگهداری
آرشیو عباس گروسی
پرتره از ساکنان بومی دهستان ابتر

پرتره از ساکنان بومی دهستان ابتر

سرشناسه:
گروسی، عباس
محل تصویر:
بافت روستایی، دهستان ابتر، ایرانشهر
تاریخ عکس:
۱۳۶۴
ابعاد:
فیلم ۳۵ میلیمتری
محل نگهداری
آرشیو عباس گروسی