کتابخانه

[object Object]

اسناد تصویری عادل فرهنگی

عادل فرهنگی شبستری، دانش‌آموخته‌ی کارشناسی ارشد معماری دانشکده‌ی هنرهای زیبای دانشگاه تهران است. او سال‌ها به مرمت بناها، به‌ویژه در همکاری نزدیک با دکتر باقر آیت‌الله‌زاده شیرازی و مهندس محمد مهریار، اشتغال داشته و مدتی دراز نیز، در بخش‌های دولتی و خصوصی، به مدیریت امور حفاظت و مرمت بناها پرداخته است. مدیریت اداره‌ی میراث فرهنگی قم و مشاوره‌‌ی رئیس اسبق میراث فرهنگی از جمله‌ی فعالیت‌های مدیریتی اوست. آرشیو عکس‌های او یادگار سال‌ها فعالیت او در جست‌وجو در آثار معماری ایران و مرمت آنهاست.  
تیمچهٔ بزرگ

تیمچهٔ بزرگ

سرشناسه:
فرهنگی، عادل
محل تصویر:
قم
تاریخ عکس:
۱۳۷۲-۱۳۶۹ شمسی
ابعاد:
فیلم ۳۵ میلی‌متری
محل نگهداری
بایگانی شخصی عادل فرهنگی
تیمچهٔ بزرگ

تیمچهٔ بزرگ

سرشناسه:
فرهنگی، عادل
محل تصویر:
قم
تاریخ عکس:
۱۳۷۲-۱۳۶۹ شمسی
ابعاد:
فیلم ۳۵ میلی‌متری
محل نگهداری
بایگانی شخصی عادل فرهنگی
تیمچهٔ بزرگ

تیمچهٔ بزرگ

سرشناسه:
فرهنگی، عادل
محل تصویر:
قم
تاریخ عکس:
۱۳۷۲-۱۳۶۹ شمسی
ابعاد:
فیلم ۳۵ میلی‌متری
محل نگهداری
بایگانی شخصی عادل فرهنگی
تیمچهٔ بزرگ

تیمچهٔ بزرگ

سرشناسه:
فرهنگی، عادل
محل تصویر:
قم
تاریخ عکس:
۱۳۷۲-۱۳۶۹ شمسی
ابعاد:
فیلم ۳۵ میلی‌متری
محل نگهداری
بایگانی شخصی عادل فرهنگی
تیمچهٔ بزرگ

تیمچهٔ بزرگ

سرشناسه:
فرهنگی، عادل
محل تصویر:
قم
تاریخ عکس:
۱۳۷۲-۱۳۶۹ شمسی
ابعاد:
فیلم ۳۵ میلی‌متری
محل نگهداری
بایگانی شخصی عادل فرهنگی
تیمچهٔ بزرگ

تیمچهٔ بزرگ

سرشناسه:
فرهنگی، عادل
محل تصویر:
قم
تاریخ عکس:
۱۳۷۲-۱۳۶۹ شمسی
ابعاد:
فیلم ۳۵ میلی‌متری
محل نگهداری
بایگانی شخصی عادل فرهنگی
تیمچهٔ بزرگ

تیمچهٔ بزرگ

سرشناسه:
فرهنگی، عادل
محل تصویر:
قم
تاریخ عکس:
۱۳۷۲-۱۳۶۹ شمسی
ابعاد:
فیلم ۳۵ میلی‌متری
محل نگهداری
بایگانی شخصی عادل فرهنگی
تیمچهٔ بزرگ

تیمچهٔ بزرگ

سرشناسه:
فرهنگی، عادل
محل تصویر:
قم
تاریخ عکس:
۱۳۷۲-۱۳۶۹ شمسی
ابعاد:
فیلم ۳۵ میلی‌متری
محل نگهداری
بایگانی شخصی عادل فرهنگی
تیمچهٔ بزرگ

تیمچهٔ بزرگ

سرشناسه:
فرهنگی، عادل
محل تصویر:
قم
تاریخ عکس:
۱۳۷۲-۱۳۶۹ شمسی
ابعاد:
فیلم ۳۵ میلی‌متری
محل نگهداری
بایگانی شخصی عادل فرهنگی
تیمچهٔ بزرگ

تیمچهٔ بزرگ

سرشناسه:
فرهنگی، عادل
محل تصویر:
قم
تاریخ عکس:
۱۳۷۲-۱۳۶۹ شمسی
ابعاد:
فیلم ۳۵ میلی‌متری
محل نگهداری
بایگانی شخصی عادل فرهنگی
تیمچهٔ بزرگ

تیمچهٔ بزرگ

سرشناسه:
فرهنگی، عادل
محل تصویر:
قم
تاریخ عکس:
۱۳۷۲-۱۳۶۹ شمسی
ابعاد:
فیلم ۳۵ میلی‌متری
محل نگهداری
بایگانی شخصی عادل فرهنگی
تیمچهٔ بزرگ

تیمچهٔ بزرگ

سرشناسه:
فرهنگی، عادل
محل تصویر:
قم
تاریخ عکس:
۱۳۷۲-۱۳۶۹ شمسی
ابعاد:
فیلم ۳۵ میلی‌متری
محل نگهداری
بایگانی شخصی عادل فرهنگی